wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KŁAJ
(powiat wielicki)


 

Gmina wiejska Kłaj położona jest we wschodniej części powiatu wielickiego. Obszar o powierzchni 65 km2 zamieszkany jest przez blisko 10,1 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 155 osób na km2 i jest to najniższa wartość wśród 5 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2004 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 0,7 promila. Saldo migracji od 2000 roku przyjmowało wartości dodatnie i w ubiegłym roku kształtowało się na poziomie 40 osób. Do użytkowania oddano 34 mieszkania w 2009 roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 28,2 m2 na osobę i była to 3 wartość w powiecie.

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowane są 852 podmioty gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych (28% ogółu) oraz budownictwo (18%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 1 076 osób, natomiast 319 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżały 1 294, natomiast przyjeżdżało 375 osób. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina zajmuje 2 miejsce w powiecie. Z sieci wodociągowej korzysta 89% mieszkańców, a z sieci kanalizacyjnej blisko 42%. Wydatki z budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca są najniższymi w powiecie (2 457 zł). Gmina nie przeznaczyła również jako jedyna w powiecie nakładów na środki trwałe służące gospodarce wodnej.

Na podstawie danych z 2005 roku powierzchnia użytków rolnych stanowiła 33% obszaru gminy. Natomiast lesistość kształtowała się na poziomie 44%. Niewątpliwy wpływ na taką sytuację ma zlokalizowanie na terenie gminy części Puszczy Niepołomickiej, w której hoduje się żubry. Znajdują się tu także 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to 10 tys.(GUS)

 

GUS
Gmina Kłaj - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »