wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / sieradzki / Klonowa


GMINA KLONOWA
(powiat sieradzki)


 

Gmina Klonowa jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu sieradzkiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (3,0 tys.) i 10 lokatę pod względem powierzchni (95 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (59 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 120 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,3%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,4% do 23,1%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 20,4% do 19,2%.

Użytki rolne zajmują 64,3% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 1,6%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 12,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 13,9 pkt proc. niż w powiecie. Walorem gminy jest duża lesistość, umożliwiająca rozwój turystyki i bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. Brak rozwiniętego przemysłu powoduje, że tereny gminy są czyste ekologicznie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 300. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 0,3%. Z wodociągu korzysta 74,1% ogółu ludności, z kanalizacji 1,2%.

W gminie ma siedzibę 120 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 76,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 91,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (22,6%), przetwórstwem przemysłowym (19,0%) oraz rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (15,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 51,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 59 osób, a wyjeżdżało 139.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2479 zł i były wyższe o 56 zł od średniej wojewódzkiej i o 165 zł od średniej powiatowej. (GUS)

 

GUS
Gmina Klonowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki