wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / bełchatowski / Kleszczów


GMINA KLESZCZÓW
(powiat bełchatowski)


Gmina Kleszczów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu bełchatowskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4,6 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (125 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku przyrostu naturalnego (141 osób) i przyrostu migracyjnego (saldo plus 1078 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 32,2%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,3%
do 24,8%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 16,8% do 13,0%.

Użytki rolne zajmują 41,9% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 29,3%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 2,3 pkt proc. niż średnio w województwie i niższy o 6,4 pkt proc. niż w powiecie. W sąsiedztwie wsi Łuszczanowice w 1979 r. utworzono rezerwat leśny "Łuszczanowice" chroniący fragment starodrzewu jodłowego. Wiek najstarszych drzew sięga tu ponad 100 lat.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 284. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 55,5%. Z wodociągu korzysta 94,2% ogółu ludności, z kanalizacji 74,3%, z sieci gazowej 32,9%.

W gminie ma siedzibę 325 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 55,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 79,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (20,5%), przetwórstwem przemysłowym (17,8%) oraz budownictwem (14,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,5%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 71,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 15851 osób, a wyjeżdżało 165.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 38065 zł i były wyższe o 35642 zł od średniej wojewódzkiej i o 34226 zł od średniej powiatowej. Dzięki znacznym wpływom z podatków i opłatom wnoszonym przez KWK "Bełchatów" gmina Kleszczów jest jedną z najzamożniejszych gmin w Polsce. (GUS)


GUS
Gmina Kleszczów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki