wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 

Kiwity są gminą wiejską o powierzchni 145,1 km2, położoną w północno-środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 2 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 10,8 km2, a lasy 19,2 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,8%, w 2009 r. w Kiwitach mieszkało 3377 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 23 i było to prawie trzykrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 20,6% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,6% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 116 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 94,0% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie ponad dwukrotnie niższa (34) od przeciętnej w województwie (80). Kiwity charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 17, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 53% ogółu bezrobotnych.

W Kiwitach funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 365 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 696, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 131, 7-12 lat 211 i 13-15 lat 160.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.

Bazę mieszkaniową gminy Kiwity w 2009 r. tworzyło 975 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 82,4 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 13,0% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Kiwity w 2009 r. z wodociągu korzystało 79 osób, a z kanalizacji 6. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Kiwity - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki