wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KISZKOWO
(powiat gnieźnieński)


Gmina wiejska Kiszkowo jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą powiatu gnieźnieńskiego. Na powierzchni 114 km2 mieszka 5,3 tys. osób osiedlonych w 25 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 21 sołectw. Na 100 mężczyzn przypada tu 97 kobiet, co oznacza liczebną przewagę mężczyzn. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na stosunkowo duży udział ludzi młodych. Blisko 60% mieszkańców gminy Kiszkowo ma mniej niż 40 lat, a biorąc pod uwagę 10-letnie przedziały wiekowe, najliczniejsza jest grupa 20–29 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 66% populacji gminy, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 53 osoby w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się podobnie jak w województwie i w powiecie gnieźnieńskim.

Kiszkowo jest typową gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują tu około 80% powierzchni, podczas gdy lasy – 8%. Zachodnia część gminy leży w obrębie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i ten obszar przeznaczony jest pod rekreację i turystykę. Tereny od strony wschodniej i południowo-wschodniej znajdują się w obrębie Lednickiego Parku Krajobrazowego, którego centralnym punktem są Pola Lednickie w Imiołkach z Bramą III Tysiąclecia. Walory krajobrazowe gminy i dobra baza agroturystyczna sprzyjają rozwojowi turystyki.

Podstawowym źródłem utrzymania dla mieszkańców gminy Kiszkowo jest rolnictwo. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzą 392 podmioty gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 576 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 108, tj. prawie 2-krotnie mniejszy niż w powiecie gnieźnieńskim i ponad 2-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 177 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 5,1%, tj. niżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim i w powiecie gnieźnieńskim.

Gmina Kiszkowo posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg i infrastrukturę techniczną. W 2009 r. na 100 km2 powierzchni przypadało 95,9 km sieci wodociągowej, z której korzystało 94% mieszkańców, 21,2 km sieci kanalizacyjnej, użytkowanej przez 35% mieszkańców oraz 25,2 km sieci gazowej dostępnej dla 8,4% mieszkańców.

Działalność inwestycyjna gminy Kiszkowo skierowana jest przede wszystkim na rozwój infrastruktury technicznej i działalność ekologiczną (budowa i rewitalizacja ścieżek dydaktyczno-rowerowych w Puszczy Zielonka). W 2009 r. wydatki budżetu gminy Kiszkowo wyniosły 14759,4 tys. zł, z czego blisko 30% stanowiły wydatki na cele majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Kiszkowo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej