wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KISIELICE
(powiat iławski)


Kisielice są gminą miejsko-wiejską o powierzchni 172,9 km2, położoną w powiecie iławskim. Na obszarze gminy znajduje się 26 pomników przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 14,6 km2, a lasy 20,4 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,3%, w 2009 r. w mieście Kisielice mieszkało 2218 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 3960 osób. Spośród mieszkańców gminy 23,2% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,5% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 55 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 313 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93,9% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (51) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 8, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 55% ogółu bezrobotnych.

W gminie Kisielice funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 690 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1436, w tym w wieku 3-6 lat było 271 dzieci, w wieku 7-12 lat 419, natomiast w wieku 13-15 lat 288.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi).

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 1,7 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 277 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 72,9m2 (w województwie 65,9m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Kisielice w 2009 r. z wodociągu korzystało 86 osób, a z kanalizacji 36. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 44,5% mieszkańców gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Kisielice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki