wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / głubczycki / Kietrz


GMINA KIETRZ
(powiat głubczycki)

 


Gmina Kietrz leży w granicach administracyjnych powiatu głubczyckiego. Na obszarze 140 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 11,7 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 31 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–14), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–7,01).

 

Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 12 i 35 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 64 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 128 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 94,7% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 31,3%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,9 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 120,1 plasując gminę na 32 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 8,6%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 454 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,2% wydatków budżetu gminy ogółem (43 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 15,5% (22 lokata w województwie). (GUS)


GUS Gmina Kietrz - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki