wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KĘTRZYN
(powiat kętrzyński)


Kętrzyn jest gminą wiejską o powierzchni 285,4 km2, położoną w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 30 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 67,5 km2, a lasy 56,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,4%, w 2009 r. w Kętrzynie mieszkało 8020 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 28 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,2% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 451 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 96,2% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (56) od przeciętnej w województwie (80). Kętrzyn charakteryzował się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 18, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 53% ogółu bezrobotnych.

W Kętrzynie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 696 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1803, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 378, 7-12 lat 553 i 13-15 lat 328.

W gminie brak jest zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 2 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi) z 52 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 2,3 tys. osób, którym udzielono 2,7 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Kętrzyn w 2009 r. tworzyło 2578 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 64,2 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 74,5% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Kętrzyn w 2009 r. z wodociągu korzystały 84 osoby, a z kanalizacji 40 osób. W gminie brak jest sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Kętrzyn - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki