wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KCYNIA
(powiat nakielski)


Gmina miejsko-wiejska Kcynia położona jest w województwie kujawsko-pomorskim, na granicy z województwem wielkopolskim. Swym zasięgiem obejmuje obszar 297 km2, zajmując tym samym 3 lokatę wśród gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie gminy znajduje się 56 miejscowości zorganizowanych w 36 sołectw. W 2009 r. w gminie zameldowanych było 13,7 tys. osób, co oznacza gęstość zaludnienia na poziomie 46 osób na 1 km2. W samym mieście Kcynia mieszkało 4,7 tys. osób. Na 100 mężczyzn w gminie przypadało 98 kobiet. W 2009 r. w gminie wystąpił dodatni przyrost naturalny, który w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniósł 2,7. W tym samym czasie wystąpiło w gminie ujemne saldo migracji ogółem — na 1000 ludności wyniosło minus 7,2, plasując tym samym gminę na 140 pozycji w rankingu gmin województwa.

W gminie na koniec 2009 r. zarejestrowanych w rejestrze REGON było 930 podmiotów gospodarczych, z czego 96% należało do sektora prywatnego. Tym samym na 1000 mieszkańców przypadało 68 jednostek. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą stanowiła 81,3% podmiotów gminy. Wśród podmiotów przeważały jednostki małe, czyli do 9 osób pracujących, które stanowiły 93,7% wszystkich podmiotów. Na terenie gminy najwięcej podmiotów należało do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,0% jednostek w gminie). Drugą pod tym względem było budownictwo (14,3% podmiotów gospodarczych gminy).

W 2009 r. oddano do użytkowania 19 mieszkań o łącznej powierzchni 1890 m2. Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych w gminie znajdowało się 3819 lokali, przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniosła 20,2 m2 (czyli o ponad 2 m2 mniej niż średnio w województwie) i pod tym względem gmina zajęła 129 lokatę w rankingu gmin. W 2008 r. na 100 km2 gminy przypadało 63 km sieci wodociągowej oraz 4,5 km sieci kanalizacyjnej. Według szacunków z wodociągów korzystało w tym okresie 78% ogółu ludności (114 miejsce w rankingu gmin województwa), zaś z sieci kanalizacyjnej 15% (127 miejsce).

Na rolniczy charakter gminy wskazuje powierzchnia użytków rolnych, która w 2009 r. zajmowała 71% powierzchni gminy ogółem, obejmując 21,1 tys. ha. Lesistość gminy w tym okresie wynosiła 22%. Obszary prawnie chronione wynosiły 52 ha, czyli 0,2% powierzchni gminy. W gminie znajdują się tereny należące do obszaru Natura 2000, do których zalicza się: Dolina Noteci, Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego oraz Lisi Kąt. Dodatkowym walorem przyrodniczym są liczne pomniki przyrody, których w gminie w 2009 r. było 50.(GUS)


GUS
Gmina Kcynia- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki