wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / zwoleński / Kazanów


GMINA KAZANÓW
(powiat zwoleński)


Gmina Kazanów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 5 gmin powiatu zwoleńskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (4,6 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (95 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 79 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 110 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 23,8%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 13,4%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 882 seniorów wobec 777.

Użytki rolne zajmują 79,7% powierzchni gminy, grunty leśne - 16,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 6,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,0 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1398 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 303, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 23 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 16,6%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 36,2% ogółu ludności, z kanalizacji - 14,6%, z sieci gazowej mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 15,9%.

W gminie ma siedzibę 246 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 533 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 85,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (23,6%), budownictwem (22,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (15,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,9% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (13,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 39,4%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Kazanów dojeżdżało z innych gmin 31 osób, a wyjeżdżało 156.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2775 zł i są wyższe o 130 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 312 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 2 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Tczów - 2912 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Zwoleń - 2165 zł).(GUS)


GUS
Gmina Kazanów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki