wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / makowski / Karniewo

Gmina Karniewo jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu makowskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (5,4 tys.) i 3 lokatę pod względem powierzchni (129 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku migracyjnego (saldo minus 260 osób) nad przyrostem naturalnym (plus 34 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 9,1%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 773 seniorów wobec 641.

Użytki rolne zajmują 89,6% powierzchni gminy, grunty leśne - 7,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,5%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 15,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 18,0 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1380 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 256, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (310). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 70,4% ogółu ludności, z kanalizacji - 0,2%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 32,6%.

W gminie ma siedzibę 248 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 460 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,3% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (25,8%), budownictwem (14,9%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (14,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,7% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (15,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Karniewo dojeżdżało z innych gmin 87 osób, a wyjeżdżało 312.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2428 zł i są niższe o 218 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 270 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 9 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Różan - 4429 zł, a ostatnie gmina miejska Maków Mazowiecki - 2159 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Karniewo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki