wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / zielonogórski / Kargowa


GMINA KARGOWA
(powiat zielonogórski)


Kargowa jest gminą miejsko-wiejską położoną we wschodniej części powiatu zielonogórskiego na granicy z województwem wielkopolskim. Obszar o powierzchni 129 km2 zamieszkuje 5,8 tys. osób (o 2,1% więcej niż w 2000 r.). Systematycznie wzrasta liczba ludności w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego (blisko 4 osoby na 1000 ludności w 2009 r.), przy równocześnie obserwowanym niestabilnym saldzie migracji wewnętrznych.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 198 pracujących, 44 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 82 podmioty gospodarcze, z których 77% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Gminę Kargowa charakteryzuje najwyższy wśród gmin powiatu udział przedsiębiorstw zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych budownictwem – 31,6% ogółu podmiotów w gminie. Co szóste przedsiębiorstwo w gminie prowadzi działalność w zakresie budownictwa, a prawie co ósme – w zakresie przemysłu.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 28% ogółu wydatków budżetu gminy. W gminie Kargowa na 100 km2 przypada 19 km sieci wodociągowej, 11 km sieci kanalizacyjnej i 21 km sieci gazowej.

Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 70% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 42%, a z gazowej 66%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,7 tys. mieszkań, tj. 286 mieszkań na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 27 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

Obszar chronionego krajobrazu stanowi 33% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 12 pomników przyrody, a 49% powierzchni gminy zajmują lasy.

W granicach gminy znajdują się 3 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których w 2009 r. udzielono łącznie 7622 noclegów. (GUS)


GUS
Gmina Kargowa  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki