wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / nyski / Kamiennik


GMINA KAMIENNIK
(powiat nyski)

 


Gmina Kamiennik leży w granicach administracyjnych powiatu nyskiego. Na obszarze 89 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 3,7 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 4 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był ujemny i wyniósł (–15), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 3,21.Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działały 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 5 i 11 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 26 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 207 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 89,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 10,2%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,3 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 61,3 plasując gminę na 62 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 7,3%.Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 411 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 2,0% wydatków budżetu gminy ogółem (51 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 22,4% (2 lokata w województwie). (GUS)


GUS Gmina Kamiennik - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki