wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / ząbkowicki / Kamieniec Ząbkowicki
 • Kościół ewangielicki
 • Kościół ewangielicki
 • Kościół ewangielicki
 • Kościół ewangielicki
 • Kaplica szpitalna SS. Boromeuszek pw. św. Rodziny
 • Widok z balkonu szpitala na ogród oraz pałac. ok 1920r.
 • Festyn strażacki
 • Widok na Kamieniec
 • Rzeźba, twarz anioła
 • Ołtarz boczny
 • Ołtarz boczby-rzeźba NMP
 • Kaplica szpitalna SS. Boromeuszek pw. św. Rodziny
 • Ołtarz główny
 • Kaplica szpitalna SS. Boromeuszek pw. św. Rodziny
 • Droga krzyżowa prowadzona ulacami Kamieńca
 • Msza na 800 lecie parafii
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • Ołtarz główny
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
 • Wnętrze kościoła, nawa główna
 • Obraz w ołtarzu głównym "Wniebowzięcie NMP"
 • Kunsztownie rzeźbiona ambona
 • Ośrodek Hodowli Zarodowej

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
(powiat ząbkowicki
) 


Gmina wiejska Kamieniec Ząbkowicki położona jest w południowo-wschodniej części powiatu ząbkowickiego, na Podgórzu Sudeckim w tak zwanej „niecce kamienieckiej” – pradolinie Nysy Kłodzkiej, co sprawia, że jest to teren o bardzo ciekawych walorach krajobrazowych. Cała jednostka administracyjna zajmuje 96,7 km2, co stanowi 12,1% powierzchni powiatu. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 8,7 tys. osób, tj. 12,7% ludności całego powiatu. Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 90 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypada, podobnie jak w powiecie, 107 kobiet. W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 ludności gmina charakteryzowała się ujemnym przyrostem naturalnym (minus 1,3) i dodatnim saldem migracji (0,3). Ludność gminy w wieku przedprodukcyjnym stanowi 17,9% ogółu ludności, produkcyjnym – 67,0%, a poprodukcyjnym – 15,1%.

W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 551 jednostek gospodarczych, w tym 96,4% w sektorze prywatnym. Dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne – 428 jednostek. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,1%), budownictwo (16,7%), przetwórstwo przemysłowe (8,9%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (7,8%). Na 10 tys. mieszkańców przypadały 634 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 882. W 2009 r. liczba pracujących wynosiła 1605 osób, z czego w sekcji transport i gospodarka magazynowa pracowało 38,9% ogółu pracujących, a w sektorze przemysłowo-budowlanym – 28,5%. W końcu grudnia 2009 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 547 osób, co stanowiło 9,4% ludności w wieku produkcyjnym.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki jest gminą o charakterze typowo rolniczym. Użytki rolne na jej terenie zajmują ponad 74% powierzchni. Wśród gruntów dominują grunty orne, które stanowią ponad 58% powierzchni. Gmina wyróżnia się niskim wskaźnikiem lesistości – 6%. Na jej terenie znajduje się 25 pomników przyrody.

Baza noclegowa obejmuje 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania dysponujące 100 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono ogółem 4,1 tys. noclegów. Gmina posiada duży węzeł kolejowy łączący Wrocław z Pragą oraz Nysę z Legnicą, dzięki czemu ma dogodne połączenie z miejscowościami z całego kraju oraz zagranicą.(GUS)

 

GUS
Gmina Kamieniec Ząbkowicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »