wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / częstochowski / Kamienica Polska

Gmina Kamienica Polska leży na Wyżynie Śląskiej w obszarze Progu Środkowojurajskiego (Garby Rększowickie) i Doliny Górnej Warty. Jest to gmina wiejska obejmująca na obszarze 46,5 km2 11 miejscowości w 6 sołectwach. Zamieszkuje ją 5667 osób, co daje gęstość zaludnienia równą 122 osoby na 1 km2.
Na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Wzrasta liczba mieszkańców, co przy utrzymującym się ujemnym przyroście naturalnym jest efektem osadnictwa ludności – w 2009 r. saldo migracji stałej na 1000 ludności wyniosło 5,72.

Gmina posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Z 43,9 km sieci wodociągowej korzysta 80,9%, z sieci kanalizacyjnej (50,3 km) korzysta 43,6% a z sieci gazowej (52,8 km) korzysta 40,2% ogółu ludności (dane za 2008 r.).

Zasoby mieszkaniowe w gminie według stanu na koniec 2008 r. obejmują 1993 mieszkania. W 2009 r. do użytku oddano 12 mieszkań. W Kamienicy Polskiej znajduje się Liceum Ogólnokształcące - jedyna tego typu szkoła wiejska w powiecie częstochowskim.

Użytki rolne zajmują niemal połowę powierzchni gminy. Na koniec 2009 r. wg rejestru Regon na terenie gminy zarejestrowane były 442 podmioty gospodarki narodowej. Większość to małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, produkcyjną, budowlaną i transportową. Liczba pracujących w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników na koniec 2009 r. wyniosła 933 osoby. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2009 r. to 268 osób (7,3% osób w wieku produkcyjnym).

Znaczny obszar gminy zajmują lasy (lesistość wynosi 42,5%). Rekreacja i udostępnienie walorów przyrodniczych było celem wytyczenia ścieżki rowerowej przecinającej gminę na osi wschód-zachód z rozgałęzieniami na północ i południe.

W gminie znajdują się 2 boiska sportowe, basen kąpielowy, w budowie jest hala sportowa. Na terenie gminy znajdują się 4 pomniki przyrody.(GUS)

 

GUS
Gmina Kamienica Polska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki