wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / rzeszowski / Kamień


GMINA KAMIEŃ
(powiat rzeszowski)

 


Gmina Kamień spośród 14 gmin powiatu rzeszowskiego jest najbardziej wysunięta na północ. W skład gminy wchodzi 6 miejscowości sołeckich. Gminę zamieszkuje 6900 osób, co na obszarze równym 74 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród gmin w powiecie. W 2009 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba mieszkańców, wskutek malejącego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji wewnętrznych, które w 2009 r. wyniosło -16 osób. Mimo, że stosunkowo duża jest liczba ludności w wieku produkcyjnym (61,6% ogółu ludności) to jednak bardzo wysoki jest stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnych na 100 osób w wieku produkcyjnym (62,4) co wskazuje, że pod względem demograficznym gmina Kamień jest gminą starzejącą się.

 

Kamień jest dużą, typowo rolniczą gminą, nie posiadającą większych zakładów przemysłowych. Użytki rolne zajmują 70,1% ogólnej powierzchni gminy. Spośród gmin powiatu rzeszowskiego gmina Kamień charakteryzuje się najwyższą przeciętną powierzchnią gospodarstwa rolnego – 4,19 ha. Na terenie gminy występują grunty przydatne do lokalizacji budownictwa. W 2009 r. oddano do użytkowania tylko 8 mieszkań w budownictwie indywidualnym. Sytuacja mieszkaniowa nie jest najlepsza, na 1 mieszkanie przypada przeciętnie 4,51 osoby, a na 1 osobę tylko 20,0 m2 powierzchni użytkowej. Lepsza sytuacja występuje w infrastrukturze kanalizacyjnej. Na 100 km2 przypada 89,0 km sieci wodociągowej, 73,7 km sieci kanalizacyjnej i 74,6 km sieci gazowej. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej wynosi 91,8% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej 43,8%, a z sieci gazowej 42,5%.

 

Na terenie gminy zarejestrowane są 263 podmioty gospodarcze prowadzące różnorodną działalność gospodarczą, stanowi to zaledwie 2,6% wszystkich podmiotów powiatu rzeszowskiego. Spośród wszystkich podmiotów, 92% to małe podmioty o liczbie pracujących do 9 osób i aż 93,2% ogółu podmiotów należy do sektora prywatnego. Dominująca sekcja to handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe. Liczba pracujących ogółem wynosi 372, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych 386. Duże bezrobocie wynika głównie z braku większych zakładów pracy, na terenie gminy działa tylko 18 podmiotów, w których liczba pracujących wynosi 10-49 osób. Brak większych zakładów przemysłowych sprawia, że okolice są czyste ekologicznie. Gmina obfituje w walory krajobrazowe i przyrodnicze. Lasy zajmują znaczną powierzchnię bo aż 24,3% powierzchni gminy.(GUS)


GUS Gmina Kamień - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej