wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / chełmski / Kamień


GMINA KAMIEŃ
(powiat chełmski)


Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną na wschód od miasta Chełm przy drogowym szlaku komunikacyjnym Warszawa-Chełm-Hrubieszów-Hrebenne-Łwów. Gmina zajmuje 96,8 km2 i zamieszkuje ją 4,0 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 42 osoby/km2. Od 2000 roku ludność gminy kształtuje się na podobnym poziomie.

Gmina ma typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 8299 ha, czyli około 86 % powierzchni gminy. Główne uprawy roślinne to: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, ziemniaki i warzywa gruntowe. Rolnicy hodują głównie trzodę chlewną i bydło. Lasy zajmują 724 ha, lesistość gminy wynosi 7,3 %.

Wydatki majątkowo-inwestycyjne w 2009 roku stanowiły 1232 tys. zł. Zasoby mieszkaniowe gminy to 1258 mieszkań. W 2009 roku oddano do użytku 5 mieszkań. W 2009 r. odsetek ludności korzystającej z wodociągu wyniósł 78,9 %, a z kanalizacji 20,5%. Gęstość sieci rozdzielczej wodociągowej wynosi 64,8 km na 100 km2, a kanalizacyjnej 12,4 km na 100 km2.

Na terenie gminy działa 156 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w krajowym rejestrze REGON. Większość firm działa w handlu, usługach, przemyśle, transporcie i budownictwie. Liczba pracujących wynosi 157 osób.

Na terenie gminy znajduje się 1 komunalna biologiczna oczyszczalnia ścieków. Spore kompleksy leśne i doliny rzeczne Krzywólki i Udalu stanowią atrakcyjne turystycznie miejsca. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione to: Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmujący ok. 47 % powierzchni gminy (4513 ha), parki krajobrazowe (237 ha) oraz 1 rezerwat przyrody. Atrakcją turystyczną jest stadnina koni, która przyczynia się do promowania turystyki konnej.

Na terenie gminy Kamień znajduje się 1 obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 roku udzielono w nim 541 noclegów, z czego 106 turystom zagranicznym. Gmina ma dobre warunki do rozwoju agroturystyki.(GUS)

 

GUS
Gmina Kamień - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki