wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / rawicki / Jutrosin

Gmina Jutrosin

GMINA JUTROSIN
(powiat rawicki)


Gmina Jutrosin leży we wschodniej części powiatu rawickiego, nad rzeką Orlą, prawym dopływem Baryczy. Podzielona jest na 19 sołectw. Zajmuje obszar 115 km2 zamieszkały przez 7,1 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 99 obrazuje niewielką przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi 63%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 60 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego ukształtował się tu na poziomie wyższym niż w powiecie i województwie.

Obszary leśne zajmują 15,2% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 14,8%. Na uwagę zasługuje znajdujący się w Jutrosinie kościół św. Elżbiety oraz zespół pałacowo-parkowy w Sielcu Starym.

Gmina Jutrosin ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 76% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 441 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1356 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 191, tj. mniej niż w powiecie i województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu, według stanu na koniec roku wynosiła 303 osoby.

Na 100 km2 powierzchni przypada 76,2 km sieci wodociągowej, z której korzysta 93% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Gmina Jutrosin posiada również sieć kanalizacyjną (11,9 km/100 km2) dostępną dla 31% mieszkańców (w województwie dla 60%) oraz sieć rozdzielczą gazu ziemnego (24,9 km/100 km2).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Jutrosin wydatkowano łącznie 21086,0 tys. zł, z czego 22,6% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Jutrosin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej