wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Juchnowiec Kościelny


GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
(powiat białostocki)


Juchnowiec Kościelny jest jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Jest to gmina podmiejska, co ma bezpośredni wpływ na jej rozwój.

Powierzchnia gminy wynosi 171 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. zamieszkiwało ją 14,2 tys. osób, co stanowiło 10% ludności powiatu i nieco ponad 1% ludności województwa. Jest to gmina charakteryzująca się jednym z najwyższych wskaźników zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (83 osoby na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 76%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 2,1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 6,6 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 1195 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (32,5%), budownictwo (nieco ponad 12%) oraz przetwórstwo przemysłowe (niecałe 12%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz mebli.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 90% osób korzysta z wodociągu, 53% – z kanalizacji oraz 36% – z gazu.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią niespełna 10% powierzchni.

Na terenie gminy funkcjonują 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 0,1 tys. miejsc noclegowych. W 2009 r. z noclegów skorzystało 4,9 tys. osób, w tym 0,6 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS
Gmina Juchnowiec Kościelny  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki