wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płoński / Joniec

Gmina Joniec jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 12 gmin powiatu płońskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (2,6 tys.) i 10 lokatę pod względem powierzchni (73 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 75 osób) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 14 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 2,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 14,8%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 11,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1092 seniorów wobec 1051.

Użytki rolne zajmują 75,8% powierzchni gminy, grunty leśne - 20,6%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,3%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 1,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,4 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 961 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 370, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (319). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 11 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 53,7% ogółu ludności, z kanalizacji, sieci gazowej, oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 146 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 562 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (26,0%), budownictwem (13,7%) oraz przetwórstwem przemysłowym (12,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Joniec dojeżdżało z innych gmin 30 osób, a wyjeżdżało 157.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2273 zł i są niższe o 372 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 247 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 11 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Raciąż - 3303 zł, a ostatnie gmina wiejska Płońsk - 2152 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Joniec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki