wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / niżański / Jeżowe


GMINA JEŻOWE
(powiat niżański)

 


Gmina Jeżowe położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej. Największym bogactwem przyrodniczym gminy są lasy występujące w postaci dwóch odrębnych kompleksów leśnych w południowo-zachodniej i wschodniej części gminy, stanowiące pozostałość dawnej Puszczy Sandomierskiej. Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Wisły, przez teren gminy (na południowo-zachodnim skraju) przebiega granica wododziałów II rzędu – rzeki Łęg i Sanu.

 

Gminę tworzy 11 miejscowości, obejmując obszar 124 km2, a zamieszkuje 9965 osób, co wskazuje na przeciętną gęstość zaludnienia (80 osób na 1 km2) – w całym województwie wskaźnik wynosi 118 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej ludności, odwrotnie niż w całym powiecie i województwie przeważają mężczyźni (współczynnik feminizacji wynosi 98). Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 61,6% (w województwie podkarpackim 63,8%).

 

Gmina Jeżowe jest gminą rolniczą. Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują obszar 7607 ha, co stanowi 61,4% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 30,2% powierzchni gminy.

 

Gmina w całości objęta jest siecią wodociągową. Na 100 km2 przypada 85,9 km sieci wodociągowej i 44,9 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 87,8% ludności gminy, z sieci kanalizacyjnej 33,8%, a z sieci gazowej 31,7%.

 

W gminie zarejestrowanych jest 396 podmiotów gospodarczych, wśród których przeważają jednostki zajmujące się budownictwem (31,8%), handlem i naprawami (20,2%) i działalnością przemysłową (16,7%).

 

Liczba pracujących na 1000 ludności wynosi 56 osób (w powiecie 97). W 2009 r. zarejestrowanych było 809 osób bezrobotnych, o 174 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 2932 zł, wydatki 2994 zł, z czego wydatki na oświatę i wychowanie 1119 zł.(GUS)


GUS Gmina Jeżowe - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej