wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubartowski / Jeziorzany


GMINA JEZIORZANY
(powiat lubartowski)


Gmina Jeziorzany oddalona jest od Lublina o 55 km. Północna część gminy leży na słabo zalesionej morenowej Wysoczyźnie Żelechowskiej, natomiast część południowa w szerokiej dolinie Wieprza.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku 2,8 tys. osób, na obszarze równym 66,5 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 43 osób/km2, przy średniej dla województwa 86, a dla powiatu 70. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało głównie ujemne wartości, tylko w roku 2007 saldo było dodatnie. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności był dodatni tylko w roku 2007. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności od 2000 roku zmniejszyła się o 8,3%. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek udział ludności w wieku przedprodukcyjnym z 24,2% w 2002 roku do 19,3% na koniec 2009 roku.

Jeziorzany to gmina o typowo rolniczym charakterze. Użytki rolne zajmowały 80,7% ogólnej powierzchni gminy, grunty leśne 11,8%, a prawie 2,4% grunty pod wodami. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły aż 47,4% powierzchni. Ze względu na szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze południowa część gminy objęta została strefą Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Wieprza. Przepiękne wodne i leśne krajobrazy są głównym bogactwem tego terenu i stanowią znakomitą podstawę do rozwoju turystyki.

Na terenie gminy działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. W 2009 roku 81,7% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, a 17,2% z sieci kanalizacyjnej, tylko 4,5% ludności korzystało z gazu sieciowego.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 115 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 104 to podmioty prywatne. Prawie 92,2% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 13,1%.(GUS)

 

GUS
Gmina Jeziorzany - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki