wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

  • PIC06352
  • PIC06351
  • P1080738
  • Szkoła Podstawowa
  • Wnętrze kościoła
  • Kościół


GMINA JEŻEWO
(powiat świecki)


Gmina Jeżewo leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie świeckim. Obszar gminy zajmuje część Wysoczyzny Świeckiej i Borów Tucholskich, które wchodzą w skład Pojezierza Południowobałtyckiego. Obecnie gmina składa się z 27 miejscowości wiejskich skupionych w 14 sołectwach. Przez teren gminy wiodą dwie drogi krajowe: Gdańsk—Bydgoszcz—Poznań—Wrocław oraz Toruń—Bydgoszcz—Szczecin. Leży ona także na trasie linii kolejowych: Gdynia—Śląsk i Bydgoszcz—Poznań. Na powierzchni 156 km2 w ub. roku mieszkało 7,9 tys. osób. Oznacza to, że na 100 km2 powierzchni przypadało średnio 51 osób, co dało 90 pozycję w rankingu gmin pod względem gęstości zaludnienia. Przyrost naturalny w 2009 r. był dodatni i wyniósł 3,5 osoby na 1000 ludności. Więcej ludzi opuściło gminę, niż do niej przybyło — saldo migracji wyniosło minus 0,4 osoby na 1000 ludności.

Gmina dysponuje małym budżetem, w 2009 r. dochody własne na 1 mieszkańca wyniosły 612,48 zł (130 miejsce wśród 144 gmin województwa). Wydatki na 1 mieszkańca były niemal najniższe w województwie (142 pozycja), na które przeznaczono średnio 2252,64 zł na osobę.

W gminie Jeżewo rozwija się działalność gospodarcza. W 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 459 podmiotów gospodarki narodowej (w tym 434 to podmioty małe, czyli do 9 pracujących), głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Na 1000 ludności przypadało 58,0 podmiotów.

W 2009 r. do użytkowania oddano 20 mieszkań. Z powodu intensywnego rozwoju budownictwa priorytetem jest rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. W 2008 r. na 100 km2 powierzchni przypadało 57,3 km sieci wodociągowej i 30,0 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosiła 76% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej korzystało — 51%.

Użytki rolne zajmują 5,6 tys. ha, stanowiąc jedynie 36% powierzchni gminy. Lasy zajmują obszar 8,4 tys. ha, co stanowi 53% gruntów gminy. Obszar prawnie chroniony zajmuje 10333 ha. Na terenie gminy funkcjonują 2 obszary zaliczane do sieci Natura 2000: Bory Tucholskie i Sandr Wdy. Piękno obszaru wzbogaca 13 pomników przyrody. Główne walory gminy to zasoby naturalne — lasy i bogata sieć hydrologiczna z jeziorami, między innymi Stelchno, Bielskie i Sinowa oraz trasami wodnymi — rzeką Wdą i Mątawą, które stanowią sieć szlaków turystycznych przechodzących przez gminę ze Świecia do Osia, Śliwic i Czerska. Różnorodne warunki przyrodnicze sprawiają, że jest ona dogodnym miejscem letniego wypoczynku.(GUS)


GUS
Gmina Jeżewo- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki