wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / krakowski / Jerzmanowice-Przeginia


GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA
(powiat krakowski)


Gmina wiejska Jerzmanowice – Przeginia położona jest w północno – zachodniej części powiatu krakowskiego. Obszar o powierzchni 68 km2 zamieszkały jest przez 10,6 tys. osób, co wskazuje na średnią gęstość zaludnienia, wynoszącą 156 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy w 2009 roku wyniósł 2,1 promila. W latach 2003 – 2006 przyjmował on wartości ujemne. Dodatnie saldo migracji ogółem notowano od 2000 roku (wyjątek stanowił rok 2002), a w 2009 roku kształtowało się ono na poziomie 77 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 748 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – sięgający 28% ma sekcja handlu i napraw pojazdów samochodowych, 22% przypada na budownictwo, a 12% na transport i gospodarkę magazynową. Liczba pracujących w 2009 roku wynosiła 461, a 281 osób było zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżały 1 192 osoby, przy 102 osobach przyjeżdżających.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 24,2 m2 na jednego mieszkańca. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 36 mieszkań. W porównaniu do pozostałych gmin w powiecie, dostęp do sieci wodociągowej posiada blisko 98% mieszkańców, co jest najlepszym wynikiem. Niestety pod względem sieci kanalizacyjnej gmina wypada gorzej. Dostęp do sieci posiada 19% ogółu ludności gminy i jest to 11 wynik w zestawieniu z 17 gminami powiatu krakowskiego.

Gmina ma typowo rolniczy charakter – 75% powierzchni gminy stanowią użytki rolne (dane z 2005 roku). Lesistość kształtuje się na poziomie 9%. Znajduje się ona w bliskim sąsiedztwie z Miastem Krakowem, co ma niewątpliwy wpływ na dużą liczbę osób wyjeżdżających z terenu gminy do pracy. W gminie funkcjonują 2 obiekty turystycznego zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono w 2009 roku ponad 7 tys. noclegów. Atrakcyjne położenie i ukształtowanie terenu sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu – szczególnie wspinaczce i turystyce pieszej i rowerowej. Zachęcają do tego liczne szlaki turystyczne oraz jaskinie.

 

GUS
Gmina Jerzmanowice-Przeginia - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »