wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / górowski / Jemielno


GMINA JEMIELNO
(powiat górowski)


Gmina wiejska Jemielno położona jest w północnej części województwa. Zajmuje powierzchnię 124 km2, co stanowi 16,8% powierzchni powiatu . Sieć osadniczą tworzy 21 miejscowości wiejskich. W końcu 2009 r. gmina liczyła 3,1 tys. ludności, co stanowi 8,5% ludności powiatu. Gmina wyróżnia się bardzo niską gęstością zaludnienia wśród gmin w województwie (167. pozycja); przeciętnie na 1 k km2 powierzchni przypada 25 osób.

W gminie działa 169 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (92,3% w sektorze prywatnym). Dominują podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (131 podmiotów). W strukturze powiatu najwięcej jednostek działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych –26% oraz w przemyśle i budownictwie – 20%, a w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - ponad 11%.

Dominującą na terenie gminy jest funkcja rolnicza i leśnictwo. Użytki rolne stanowią 49% powierzchni gminy, z czego 75% to grunty orne, a 10% - łąki. Lasy stanowią aż 41,4% ogólnej powierzchni gminy.

Spośród 0,1 tys. osób pracujących w gminie prawie 15% pracuje w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie, 12% - w przemyśle, blisko 3% w handlu; naprawach pojazdów samochodowych. Duży odsetek ludności (ponad 63%) pracuje w sekcjach: administracja publiczna, edukacja oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Poziom przedsiębiorczości w powiecie jest niski, na 10 tys. ludności przypada 547 podmiotów (w powiecie 748) - 155. lokata wśród powiatów w województwie.

Cały obszar gminy jest obszarem prawnie chronionym. Teren ten jest niezwykle bogaty w przeróżną roślinność i zwierzynę. We wschodniej części gminy są wzniesienia, a środkowa i zachodnia część to dolina Odry ze szlakami rowerowymi i kajakowymi. Mimo walorów przyrodniczych turystyka nie odgrywa istotnej roli w gospodarce gminy. Na terenie funkcjonuje tylko 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 37 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 2,0 tys. noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych kształtował się na poziomie 19,5%.

Mała dostępność do dóbr i usług publicznych wpływa niekorzystnie na rozwój gminy. W gminie brak infrastruktury kanalizacyjnej i gazowej. Na 100 km2 przypada 42,5 km sieci wodociągowej, a korzysta z niej 93,0% ludności gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Jemielno   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »