wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / łomżyński / Jedwabne
 • DSC05949
 • DSC05945
 • DSC05940
 • DSC05938
 • DSC05936
 • DSC05930
 • DSC05925
 • DSC05933
 • DSC_0072
 • DSC_0064
 • DSC_0073
 • okolica
 • kwiaty
 • kwiaty
 • zboze
 • kwiaty w okolicy
 • trawa
 • cudowny wiejski klimat
 • w okolicy
 • okolica
 • strumyk
 • pozostałości po dawnych czasach
 • typowe drzewo podlasia
 • bratek polny


GMINA JEDWABNE
(powiat łomżyński)


Jedwabne jest jedną z dwóch gmin miejsko-wiejskich powiatu łomżyńskiego. Położona jest w zachodniej części województwa, w północno-wschodniej części powiatu.

Powierzchnia gminy wynosi 159 km2, w tym miasta 11 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,5 tys. osób, co stanowiło niespełna 11% ludności powiatu i niecałe 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z niższych w województwie (34 osoby na km2 wobec 38 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu z dominującym udziałem użytków rolnych (prawie 79%). Wśród tych użytków blisko 75% stanowią grunty orne, a nieco ponad 16% pastwiska. Znaczącą część powierzchni zajmują także lasy (niecałe 17%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało około 1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 14,4 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 221 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 36%), budownictwo (blisko 12%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (powyżej 11%). Przemysł reprezentuje zwłaszcza produkcja artykułów spożywczych oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 36% osób korzysta z wodociągu, 17% z kanalizacji.

Gmina położona jest w zlewni Biebrzy, która od wschodu stanowi granicę gminy. Południowa jej część znajduje się natomiast w zlewni Narwi. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią jedynie 2% powierzchni.(GUS)


GUS
Gmina Jedwabne- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki