wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA JĘDRZEJÓW
(powiat jędrzejowski)


Jędrzejów posiada status gminy miejsko-wiejskiej. Położony jest na rozwidleniu szlaków drogowych Warszawa-Kraków oraz Kielce-Katowice. Krzyżują się tu linie kolejowe Gdańsk-Kraków i Lublin-Katowice. W znajdujących się na terenach gminy borach sosnowych spotkać można liczne zwierzęta i bogatą roślinność. Atrakcyjność gminy podnoszą piękne krajobrazy i czyste środowisko. Turystów do przyjazdów zachęcają obiekty architektury sakralnej, spośród których szczególnie znany jest klasztor Cystersów, najstarszy klasztor cysterski w Polsce. Wyjątkowym miejscem jest muzeum im. Przypkowskich z kolekcją kilkuset zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteką starodruków. Do atrakcji turystycznych należy kolejka wąskotorowa „Expres Ponidzie”. Odbywają się tu imprezy kulturalne, spośród których najważniejsze miejsce zajmuje Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.

Gminę zamieszkuje 29,1 tys. mieszkańców, tj. 32,8% ludności powiatu. Zajmuje ona obszar 227 km2, co daje najwyższą gęstość zaludnienia w powiecie wynoszącą 128 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 1,7%. Pomimo poprawy w ostatnim okresie przyrost naturalny pozostawał ujemny i w 2009 r. wyniósł minus 0,3‰, podczas gdy w 2002 r. - minus 1,5‰. Na proces wyludniania się gminy negatywnie wpływa saldo migracji, które obniżyło się z minus 1,9‰ do minus 2,7‰. Gmina charakteryzuje się niskim wskaźnikiem obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, co sytuuje gminę na drugim miejscu w powiecie po Sędziszowie.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Z sieci wodociągowej korzysta 69,7% mieszkańców, a z kanalizacyjnej 50,4%. W obydwu przypadkach odsetek korzystających jest wyższy niż przeciętnie w powiecie.

Jędrzejów jest dominującym w okolicy ośrodkiem gospodarczym. Prowadzi tu działalność 43,0% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 86 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie jędrzejowskim 65. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Z uwagi na znaczną liczbę ludności gmina jest największym skupiskiem bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie (35,0% ogółu). Poza miastem ważną rolę ze względu na żyzne gleby odgrywa rolnictwo. Dużo osób, na tle innych gmin w powiecie, pracowało w sektorze usług. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 49 osób, w usługach rynkowych - 76, a nierynkowych 67. (GUS)


GUS
Gmina Jędrzejów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej