wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / moniecki / Jaświły
  • Urząd Gminy
  • Widok na szkołę
  • Uroczystość Bożegoi Ciała, 2015 rok
  • Uroczystość Bożegoi Ciała przed II wojną
  • Uroczystości 3 maja
  • Kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Zespół Szkół w Jaświłach
  • Swięto Niepodległości  w szkole w 2014 r.
  • Kościół pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa

Jaświły są jedną z 4 gmin wiejskich powiatu monieckiego. Położone są w północno-wschodniej jego części, w dolinie Biebrzy.

Powierzchnia gminy wynosi 175 km2, co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,3 tys. osób, co stanowiło około 13% ludności powiatu i nieco ponad 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje się ona średnim wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z niższych w województwie (30 osób na km2 wobec 31 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter typowo rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 88%). Wśród tych użytków blisko 61% stanowią grunty orne, powyżej 19% – pastwiska, a niecałe 17% – łąki. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 15,7 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 150 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (ponad 21%), budownictwo (powyżej 19%), oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, jak też działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (po ponad 11%).

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 75% osób korzysta z wodociągu, 20% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią niespełna 7%. Nadbiebrzańskie łąki w okolicach Dolistowa Starego i Nowego oraz wsi Zabiele wchodzą w skład Biebrzańskiego Parku Narodowego.(GUS)


GUS
Gmina Jaświły - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki