wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / szydłowiecki / Jastrząb


GMINA JASTRZĄB
(powiat szydłowiecki)


Gmina Jastrząb jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 5 gmin powiatu szydłowieckiego zajmuje 4 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (5,2 tys.) jak i powierzchni (55 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu migracyjnego (saldo plus 124 osoby) nad przyrostem naturalnym (plus 33 osoby), liczba ludności gminy zwiększyła się o 3,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 20,6%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 2,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 723 seniorów wobec 586.

Użytki rolne zajmują 79,9% powierzchni gminy, grunty leśne - 13,1%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 5,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 12,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 21,8 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1568 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 302, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (308). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 9 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 89,6% ogółu ludności, z kanalizacji - 0,1%, natomiast z sieci gazowej i oczyszczalni ścieków mieszkańcy gminy nie korzystali.

W gminie mają siedzibę 264 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 508 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,6% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,1% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (27,7%), budownictwem (20,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (18,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 23,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (22,1%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 52,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Jastrząb dojeżdżały z innych gmin 83 osoby, a wyjeżdżało 381.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2603 zł i są niższe o 42 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 151 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Mirów - 2883 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Szydłowiec - 2220 zł).(GUS)


GUS
Gmina Jastrząb - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki