wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / białobrzeski / Białobrzegi


GMINA BIAŁOBRZEGI
(powiat białobrzeski)


Gmina Białobrzegi jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu białobrzeskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (10,5 tys.) i ostatnią lokatę pod względem powierzchni (78 km2). Ponad 70% ludności gminy mieszka w mieście Białobrzegi (7,3 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi przyrostu naturalnego (plus 420 osób) nad ubytkiem migracyjnym (saldo minus 217 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 3,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 9,5%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 24,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 616 seniorów wobec 447.

Użytki rolne zajmują 47,6% powierzchni gminy, grunty leśne - 43,3%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 6,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 18,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 15,8 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 12,4 ha.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 3807 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 364, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (330). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 76 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 12,5%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 87,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 47,8%, a z sieci gazowej - 64,8%.

Z oczyszczalni ścieków korzysta 99,9% mieszkańców miasta Białobrzegi, natomiast mieszkańcy wsi nie korzystają z oczyszczalni.

Na terenie gminy ma siedzibę 1198 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 1144 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 76,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (36,4%), przetwórstwem przemysłowym (12,7%) oraz budownictwem (10,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,8% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (9,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Białobrzegi dojeżdżały z innych gmin 422 osoby, a wyjeżdżały 693.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2075 zł i są niższe o 570 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 348 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stara Błotnica - 2702 zł)(GUS)

 

GUS
Gmina Białobrzegi  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki