wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grójecki / Jasieniec
 • piknik- pyszne ciasta
 • projekt
 • projekt Działaj Lokalnie
 • zabawy
 • zabawy
 • mecz podczas pikniku
 • piknik integracyjny
 • DSC09677
 • DSC09679
 • grilowanie czas zacząć
 • DSC09667
 • piknik integracyjny
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników
 • Tabela wyników

Gmina Jasieniec jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu grójeckiego zajmuje 8 lokatę pod względem liczby ludności (5,4 tys.) i 7 lokatę pod względem powierzchni (108 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 39 osób) i ubytku naturalnego (minus 27 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 12,7%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 2,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 822 seniorów wobec 737.

Użytki rolne zajmują 82,0% powierzchni gminy, grunty leśne – 15,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,0%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 8,1 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 1,4 pkt proc. niż w powiecie. Uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe: tereny parkowe, zespół krajobrazowy na pograniczu wsi Jasieniec i Warpęsy w dolinie rzeki Kraski oraz Las Boglewicki z cennym drzewostanem sosnowym i dębowym, a także zabytki: osiem zespołów dworsko-pałacowych, kościoły (m.in. w Zbroszy Dużej), mała architektura sakralna oraz zespoły architektury przemysłowej znajdujące się na terenie gminy, sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1718 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 319, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (347). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 12 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 16,7%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 30,6% ogółu ludności, z kanalizacji – 12,3%, z sieci gazowej – 39,1%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) 12,3%.

W gminie ma siedzibę 305 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 567 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (37,4%), budownictwem (13,1%) oraz rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem, a także transportem i gospodarką magazynową (w obydwu przypadkach: 6,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 5,4% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i nieco wyższy niż w powiecie (5,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 45,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Jasieniec dojeżdżało z innych gmin 58 osób, a wyjeżdżało 417.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2397 zł i są niższe o 248 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i wyższe o 1 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Goszczyn – 3041 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Nowe Miasto nad Pilicą – 2117 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Jasieniec  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki