wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / sokólski / Janów


GMINA JANÓW
(powiat sokólski)


Janów jest jedną z 6 gmin wiejskich powiatu sokólskiego. Położony jest w południowej jego części, wśród malowniczych pagórków obrzeży Puszczy Knyszyńskiej.

Powierzchnia gminy wynosi 208 km², co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. w gminie zamieszkiwało 4,3 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 6% ludności powiatu i niespełna 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje się ona jednym z niższych wskaźników zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (21 osób na km2 wobec 34 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (nieco ponad 63%) i terenów leśnych (prawie 33%). Wśród użytków rolnych niecałe 62% stanowią grunty orne, 17% – łąki, a 16,5% – pastwiska. Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 0,9 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 16,5 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 159 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (powyżej 23%), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (około 15%) oraz budownictwo (nieco ponad 13%).

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 68% osób korzysta z wodociągu, 18% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią blisko 8% powierzchni. Na jej terenie znajdują się 2 pomniki przyrody. (GUS)


GUS
Gmina Janów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki