wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / miński / Jakubów


GMINA JAKUBÓW
(powiat miński)


Gmina Jakubów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 13 gmin powiatu mińskiego zajmuje ostatnią lokatę pod względem liczby ludności (5,0 tys.) i 9 lokatę pod względem powierzchni (87 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego

(minus 69 osób) oraz ubytku migracyjnego (saldo minus 32 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 20,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 10,6%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 826 seniorów wobec 735.

Użytki rolne zajmują 83,5% powierzchni gminy, grunty leśne — 13,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 2,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 9,8 pkt proc. niż średnio w województwie oraz o 8,3 pkt proc. niż w powiecie. Usytuowanie części obszaru gminy w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu sprzyja rozwojowi funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1492 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 299, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (341). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany. Długość sieci wodociągowej wynosi 118,5 km. W 2008 r. z wodociągu korzystało 74,3% ogółu ludności. Żaden z mieszkańców nie korzystał z kanalizacji. Gmina nie posiada sieci gazowej oraz oczyszczalni ścieków.

W gminie ma siedzibę 298 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 596 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 86,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,0% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (35,6%), budownictwem (19,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,7% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (4,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Jakubów dojeżdżało z innych gmin 125 osób, a wyjeżdżało 548.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2264 zł i są niższe o 382 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) oraz o 69 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 8 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Sulejówek — 2751 zł, a ostatnie gmina wiejska Dębe Wielkie — 2030 zł).(GUS)


GUS
Gmina Jakubów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki