wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / rawski / Biała Rawska


GMINA BIAŁA RAWSKA
(powiat rawski)


Gmina Biała Rawska wśród 6 gmin powiatu rawskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (11,4 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (208 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 316 osób) i ubytku naturalnego (minus 194 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 4,6%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 24,8% do 21,2%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 17,0% do 17,5%.

Użytki rolne zajmują 86,0% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,9 %. Wskaźnik lesistości jest niższy o 10,7 pkt proc. niż średnio w województwie i o 2,1 pkt proc. niższy niż w powiecie. Obszary prawnie chronione zajmują 18,7% powierzchni gminy.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 319. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 14,3%. Z wodociągu korzysta 52,9% ogółu ludności, z kanalizacji 26,5%, z sieci gazowej 0,7%.

Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi 647 podmiotów (zarejestrowanych w rejestrze REGON). Osoby fizyczne stanowią 81,5% wszystkich podmiotów, a 94,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Najczęstszym rodzajem prowadzonej działalności jest handel i naprawy (42,2%), budownictwo (10,4%) oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność (8,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,8%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 48,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 418 osób,
a wyjeżdżało 727. Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2352 zł i były niższe o 71 zł od średniej wojewódzkiej i o 71 zł od średniej powiatowej. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 4 lokatę w powiecie.

Gmina znajduje się w centrum zagłębia sadowniczego, a jej bogactwem są uprawy sadownicze jabłek.(GUS)


GUS
Gmina Biała Rawska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki