wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / lubelski / Jabłonna


GMINA JABŁONNA
(powiat lubelski)


Gmina Jabłonna w centralnej części województwa lubelskiego w północno-zachodniej części subregionu Wyżyny Lubelskiej - Wyniosłości Giełczewskiej.

Gminę zamieszkiwało w 2009 roku prawie 7,6 tys. osób, na obszarze równym 131,2 km2. Gęstość zaludnienia wyniosła 58 osób/km2, przy średniej dla powiatu i województwa 86. Saldo migracji wewnętrznych ogółem od 2000 roku przybierało dodatnie wartości, saldo ciągnione wyniosło 356 osób. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności przybierał od roku 2002 ujemne wielkości. W wyniku tych tendencji liczba ludności od 2000 roku zwiększyła się o 2,1%. Na przestrzeni lat 2002-2009 zanotowano spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym z 22,9% w 2002 roku do 20,5% na koniec 2009 roku oraz poprodukcyjnym z 19,6% do 18,1%, a wzrost w wieku produkcyjnym z 57,5% do 61,5%.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmowały 81,1% ogólnej powierzchni gminy, a 16,5% grunty leśne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły aż 65,8% powierzchni. Atrakcyjność krajobrazu, przyroda i klimat stwarzają idealne warunki do odpoczynku i rekreacji. Szczególnie warte obejrzenia są tereny Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W roku 2009 86,0% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej, brak było sieci kanalizacyjnej.

Według rejestru REGON na terenie gminy działało 405 podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, z tego 390 to podmioty prywatne. Ponad 96,0% wszystkich podmiotów gospodarczych to jednostki zatrudniające do 9 osób, są to w większości małe rodzinne firmy świadczące usługi dla ludności. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 6,6%.(GUS)

 

GUS
Gmina Jabłonna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki