wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina Iwierzyce położona jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Oddalona jest ok. 20 km od Rzeszowa. Zasięgiem administracyjnym obejmuje 9 sołectw. Przez północną część gminy przebiega międzynarodowa trasa E-40. Zajmuje powierzchnię 66 km2,którą zamieszkują 7464 osoby, w tym 3756 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosi 114 osób na 1 km2. Przyrost naturalny, jest dodatni ale bardzo niski; na 1000 ludności wynosi 1,2, przy średniej dla powiatu 3,6, a dla województwa 1,8. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 61,6 i nie odbiega znacząco od średniej dla powiatu (59,2).

 

Gmina Iwierzyce to gmina rolnicza o urozmaiconym krajobrazie. Gleby są dość urodzajne. Powierzchnia użytków rolnych wynosi przeszło 80% powierzchni całkowitej. Gospodarstwa są małe i nastawione głównie na zaspokojenie własnych potrzeb. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe, a w produkcji zwierzęcej trzoda chlewna. Lasy zlokalizowane w południowej części gminy zajmują 13,2% powierzchni gminy, co sprawia że lesistość jest najmniejsza w całym powiecie. Znaczne oddalenie od dużych miast i brak przemysłu ciężkiego na tym trenie sprawiły, że środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 345 podmiotów gospodarczych, z czego 93,9% stanowią jednostki małe o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Na 10 tys. ludności zarejestrowane są 462 jednostki, podczas gdy średnio w powiecie 587. Biorąc pod uwagę strukturę podmiotów według sekcji PKD, najwięcej jednostek jest zarejestrowanych w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 26,1%, w budownictwie 15,1%, przemyśle 14,8% a w transporcie i gospodarce magazynowej 14,2%. Na terenie gminy mieszczą się zakłady przemysłowe specjalizujące się w przetwórstwie drewna. W gospodarce narodowej pracuje 607 osób, w tym 239 kobiet. Na 1000 ludności liczba osób pracujących wynosi 81,3. Stosunkowo niskie jest bezrobocie rejestrowane. W urzędzie pracy zarejestrowanych jest 436 bezrobotnych, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,1 i jest najniższe w powiecie. Na terenie gminy znajdują się 1984 mieszkania, średnio
w 1 mieszkaniu mieszka 3,76 osób (najmniej z całego powiatu). Również korzystny jest wskaźnik ilości mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, wynosi on 266 i daje pierwszą lokatę wśród gmin powiatu.

 

Południowy kraniec gminy, najbardziej malowniczy pod względem krajobrazowym, sprzyja rozwojowi turystyki, zachęca do wypraw pieszych i rowerowych.(GUS)


GUS Gmina Iwierzyce - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej