wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA INOWROCŁAW
(powiat inowrocławski)


Gmina wiejska Inowrocław leży w centralnej części powiatu inowrocławskiego i należy do większych w województwie – pod względem wielkości powierzchni zajmuje 30 lokatę wśród gmin w województwie i 3 lokatę wśród gmin powiatu inowrocławskiego. Liczba mieszkańców gminy nieznacznie wzrosła w stosunku do 2008 r. i w 2009 r. wyniosła 11,1 tys. osób, co na obszarze równym 172 km2 wskazywało na gęstość zaludnienia na poziomie 65 osób na km2. Na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji na 1000 ludności były dodatnie.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w roku ubiegłym oddano do użytkowania 30 mieszkań (wszystkie w zakresie budownictwa indywidualnego), co oznacza, że w 2009 r. przekazano o 25% więcej mieszkań niż w roku poprzednim.

Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadło 106,6 km sieci wodociągowej i 10,5 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 88% ogółu ludności, zaś ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła 6 %.

Na terenie gminy w 2009 r. zarejestrowane w rejestrze REGON były 952 podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 292 podmioty; przetwórstwo przemysłowe – 112; transport i gospodarka magazynowa – 106 oraz budownictwo – 99. Z danych wynika, że na 1000 ludności w gminie zarejestrowanych było 86 podmiotów gospodarki narodowej.

Gmina ma charakter rolniczy, na co wskazuje wysoki procent powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem, kształtujący się w 2009 r. na poziomie blisko 90%. Gmina leży w bliskim sąsiedztwie miasta Inowrocław, który słynie z walorów turystycznych dzięki zapleczu uzdrowiskowemu z Parkiem Solankowym, którego centralnym obiektem stanowiącym wizytówkę miasta są tężnie solankowe. Obszar gminy składa się głównie z równin o niskim stopniu zalesienia. Lasy w gminie Inowrocław (2009 r.) stanowiły 2% powierzchni – 308,5 ha. W 2009 r. powierzchnia obszaru chronionego krajobrazu wyniosła 50 ha. Na terenie gminy znajdowało się 21 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Inowrocław - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki