wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

warmińsko-mazurskie / piski / Biała Piska


GMINA BIAŁA PISKA
(powiat piski)


Biała Piska jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 420,3 km2, położoną w powiecie piskim. Na obszarze gminy znajdują się 24 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione o szczególnych walorach przyrodniczych zajmują 248,3 km2, a lasy 169,4 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,9%, w 2009 r. w mieście Biała Piska mieszkało 3979 osób, natomiast w części wiejskiej gminy 7881 osób. Spośród mieszkańców gminy 23,5% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 62,9% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,6% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 59 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziły 534 podmioty gospodarki narodowej, w tym 84,3% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (45) niż w województwie (80). Gmina charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figuruje 20, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52% ogółu bezrobotnych.

W gminie Biała Piska funkcjonuje 6 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 1420 uczniów. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 2783, w tym w wieku 3-6 lat było 509 dzieci, w wieku 7-12 lat 910, natomiast w wieku 13-15 lat 548.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 7 zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym turystyki (poza kwaterami agroturystycznymi) z 20 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 49 osób, którym udzielono 239 noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy w 2009 tworzyło 3,6 tys. mieszkań. Na 1000 ludności w gminie przypadało 300 mieszkań, w województwie 335. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 62,9 m2 (w województwie 65,9 m2). Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Biała Piska w 2009 r. z wodociągu korzystało 81 osób, a z kanalizacji 40. W gminie brak jest sieci gazowej. Oczyszczalnia ścieków w 2009 r. obsługiwała 49,8% mieszkańców gminy.(GUS)


GUS
Gmina Biała Piska - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki