wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubuskie / żagański / Iłowa


GMINA IŁOWA
(powiat żagański)


Iłowa jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części powiatu żagańskiego. Obszar o powierzchni 153 km2 zamieszkuje 7,1 tys. osób. Systematycznie zmniejsza się liczba ludności wskutek niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji wewnętrznych. W porównaniu do 2000 r. stan populacji zmniejszył się o 2,5%.

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 168 pracujących, 85 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 69 podmiotów gospodarczych, z których 72,8% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na 100 przedsiębiorstw prosperujących w gminie, 75 zasila sektor usługowy, 11 prowadzi działalność w zakresie budownictwa, 8 – w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, a 7 – w branży przemysłowej.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które stanowiły 39% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 28 km sieci wodociągowej, 17 km sieci kanalizacyjnej i 13 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta 55% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 44%, a z gazowej 53%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 2,4 tys. mieszkań, tj. 344 mieszkania na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem blisko 4000 ha, tj. ponad 26% ogólnej powierzchni gminy. Około 67% powierzchni gminy zajmują lasy, ponad 50% – stanowi obszar chronionego krajobrazu. Na terenie gminy mieści się 9 pomników przyrody.

W gminie funkcjonują 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 8374 noclegów, w tym 2133 turystom zagranicznym.(GUS)

 

GUS
Gmina Iłowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki