wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA IŁÓW
(powiat sochaczewski)


Gmina Iłów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 8 gmin powiatu sochaczewskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (6,4 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (130 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 9 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 59 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 19,8%, a osób starszych (65 lat i więcej) – o 7,5%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 855 seniorów wobec 742 w 2000 r.

Użytki rolne zajmują 77,8% powierzchni gminy, grunty leśne – 13,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,5%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 11,3 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,4 pkt proc. niż w powiecie. Iłów jest gminą o charakterze rolniczym; atrakcją turystyczną jest rezerwat Uroczysko Rzepki.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 1828 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 287, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (334). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 13 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 3,4%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 75,5% ogółu ludności, z kanalizacji – 7,5%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 5,8%; w gminie nie było sieci gazowej.

W gminie mają siedzibę 444 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 698 w przeliczeniu na 10000 ludności. Spośród nich 80,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 93,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (32,2%), transportem i gospodarką magazynową (16,4%) oraz budownictwem (14,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,1% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (6,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 53,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Iłów dojeżdżały z innych gmin 63 osoby, a wyjeżdżało 320.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2492 zł i są niższe o 153 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale wyższe o 37 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 6 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Teresin – 2774 zł, a ostatnie gmina miejska Sochaczew – 2256 zł).(GUS)


GUS
Gmina Iłów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki