wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / piotrkowski / Aleksandrów

Gmina Aleksandrów jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 11 gmin powiatu piotrkowskiego zajmuje 8 lokatę pod względem liczby ludności (4,4 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (144 km2). W porównaniu
z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (270 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 114 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,7%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,1% do 19,0%, spadł równie¿ odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 23,2% do 22,3%.

Użytki rolne zajmują 62,6% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,4%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 12,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 9,3 pkt proc. niż w powiecie. Korzystne położenie gminy w dorzeczu Pilicy i Czarnej, obecność dużych kompleksów leśnych, doskonałe lokalne warunki klimatyczne oraz dobre połączenia komunikacyjne sprzyjają rozwojowi turystyki.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 405. Z wodociągu korzysta 76,8% ogółu ludności.

W gminie ma siedzibę 140 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Spośród nich 80,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 92,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (37,2%), budownictwem (12,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,1%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 47,1%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżały z innych gmin 32 osoby, a wyjeżdżało 314.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą w 2008 r. 2727 zł i były wyższe o 305 zł od średniej wojewódzkiej i o 224 zł od średniej powiatowej. (GUS)


GUS
Gmina Aleksandrów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki