wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / wieluński / Biała


GMINA BIAŁA
(powiat wieluński)


Gmina Biała jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego. Wśród 10 gmin powiatu wieluńskiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (5,5 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (74 km2). W porównaniu z 2000 r.
w wyniku ubytku naturalnego (33 osoby) i ubytku migracyjnego (saldo minus 31 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 0,7%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,4% do 21,5%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 17,8% do 17,7%.

Użytki rolne zajmują 92,8% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 2,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 17,5 pkt proc. niż średnio w województwie i o 20,6 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 272. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 0,8%. Z wodociągu korzysta 87,4% ogółu ludności, z kanalizacji 0,9%.

W gminie mają siedzibę 292 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 79,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,5% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (30,7%), budownictwem (15,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,6%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 40,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 100 osób, a wyjeżdżało 469.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2173 zł i były niższe o 250 zł od średniej wojewódzkiej i o 103 zł niższe od średniej powiatowej.

Do najcenniejszych zabytków gminy należą: drewniany kościół z 1660 r. w Łyskorni, drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVI w.) w Naramicach, drewniany kościół p.w. św. Zygmunta (również XVI w.) w Wiktorowie oraz drewniany kościół p.w. św. Piotra. (GUS)


GUS
Gmina Biała - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki