wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / miński / Halinów


GMINA HALINÓW
(powiat miński)


gmin powiatu pruszkowskiego zajmuje 3 lokatę pod względem liczby ludności (13,8 tys.) i 11 lokatę pod względem powierzchni (63 km2). Około 26% ludności gminy mieszka w mieście Halinów (3,6 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu naturalnego (plus 57 osób) oraz przyrostu migracyjnego (saldo plus 2312 osób) liczba ludności gminy zwiększyła się o 20,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zwiększyła się o 2,1%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 12,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa — na 1000 dzieci przypada 605 seniorów wobec 547.

Użytki rolne zajmują 72,8% powierzchni gminy, grunty leśne— 18,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane — 7,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 5,4 pkt proc. niż średnio w województwie i o 3,9 pkt proc. niż w powiecie. Północna i południowa część Gminy Halinów wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie gminy znajdują się obszary przyrodniczo i krajobrazowo cenne, co sprzyja rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 4392 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 318, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (341).W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 147 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 27,7%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 83,8% ogółu ludności, z kanalizacji 30,5%, a z sieci gazowej 26,4%. Z oczyszczalni ścieków korzysta 91,3% miesz-kańców miasta Halinów i 18,6% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 1206 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 874 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,6% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,3%) oraz budownictwem (14,3%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,3% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (4,0%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 46,9%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Halinów dojeżdżało z innych gmin 349 osób, a wyjeżdżało 1558.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2129 zł i są niższe o 516 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 203 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 11 miejsce w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejska Sulejówek 2751 zł, a ostatnie gmina wiejska Dębe Wielkie — 2030 zł).(GUS)


GUS
Gmina Halinów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki