wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

  • Dwór
  • Dwór
  •  Szkoła Podstawowa
  • Stara poczta
  • Remiza strażacka
  • bociany
  • Zima


GMINA GRUTA
(powiat grudziądzki)


Gmina Gruta położona jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie grudziądzkim. Swoimi granicami obejmuje 18 miejscowości wiejskich zgromadzonych w 17 sołectwach. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 124 km2. Gminę Gruta w 2009 r. zamieszkiwało niespełna 6,5 tys. osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 52 osoby na km2. Przyrost naturalny na 1000 ludności był dodatni i wyniósł 3,2 osoby, co uplasowało gminę na 45 miejscu wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji, które w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 5,7, co sprawiło, że gmina zajęła 132 miejsce spośród gmin Kujawsko-Pomorskiego. Na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet.

Na terenie gminy Gruta w 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 290 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (z czego 270 stanowiły podmioty do 9 pracujących), należących głównie do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Wśród podmiotów gospodarki narodowej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiąc 77% ogółu. Liczba zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności (45) uplasowała gminę na 134 pozycji spośród gmin województwa.

W zakresie infrastruktury mieszkaniowej w 2009 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań (wszystkie w ramach budownictwa indywidualnego). Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadło 139,3 km sieci wodociągowej i 9,6 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 89% ogółu ludności, zaś ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła 28%.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazuje wysoki udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem. W 2009 r. użytki rolne zajmowały 10,1 tys. ha, co stanowiło 82% powierzchni gminy. Lasy zajmowały 1012 ha, stanowiąc 8% jej powierzchni. Wskaźnik lesistości lokuje gminę wśród słabo zalesionych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar prawnie chroniony w gminie Gruta zajmuje 2599 ha, co stanowi 21% powierzchni gminy. Na jej terenie znajduje się Dolina Osy zaliczana do sieci Natura 2000. Piękno przyrody wzbogaca 18 pomników przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Gruta - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki