wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / siemiatycki / Grodzisk
 • Ziołowy Zakątek
 • Kaplica pw. św. Józefa Robotnika
 • Kaplica pw. św. Józefa Robotnika
 • Kaplica pw. św. Józefa Robotnika
 • Koryciny z lotu ptaka
 • Koryciny
 • Ziołowy Zakątek z lotu ptaka
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek - zwierzęcy zakątek
 • Ziołowy Zakątek - zwierzęcy zakątek
 • Ziołowy Zakątek - zwierzęcy zakątek
 • Ziołowy Zakątek - zwierzęcy zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Rezerwat przyrody "Koryciny"
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Ziołowy Zakątek
 • Stylowa chata
 • Wspólne kolędowanie
 • Wspólne kolędowanie

   Grodzisk jest jedną z 7 gmin wiejskich powiatu siemiatyckiego. Położony jest w północnej jego części, w obrębie Wysoczyzny Drohiczyńskiej. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Siemiatycze – Łomża.

Powierzchnia gminy wynosi 203 km², co plasuje ją w gronie średnich gmin w powiecie. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 4,4 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 9% ludności powiatu i prawie 0,4% ludności województwa. Charakteryzuje się ona jednym z niższych wskaźników zaludnienia zarówno w powiecie, jak i w województwie (22 osoby na km2 wobec 32 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (blisko 67%). Wśród tych użytków nieco ponad 75% stanowią grunty orne, a 15% – pastwiska. Znaczną część powierzchni gminy zajmują również lasy (nieco ponad 29%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,1 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 13,3 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 120 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (nieco ponad 29%), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (prawie 21%) oraz budownictwo (około 9%).

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 89% osób korzysta z wodociągu, 13% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie zajmują niecałe 88 ha (0,4% powierzchni). Na jej terenie znajdują się 4 pomniki przyrody. (GUS)

 

GUS
Gmina Grodzisk- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki