wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

wielkopolskie / koniński / Grodziec


GMINA GRODZIEC
(powiat koniński)


Gmina wiejska Grodziec leży w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 118 km2, zamieszkany przez 5,2 tys. ludności osiedlonej w 31 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 18 sołectw. Liczebnie nieznacznie przeważają kobiety, co potwierdza wartość współczynnika feminizacji kształtującego się na poziomie 102. Ponad połowa mieszkańców ma mniej niż 40 lat, a jedna czwarta populacji należy do przedziału wiekowego 15–29 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym, tj. więcej niż przeciętnie w powiecie konińskim i województwie wielkopolskim.

Największym bogactwem gminy są nieskażona przyroda i lasy. Obszary leśne w gminie Grodziec zajmują prawie 38% powierzchni, a wskaźnik lesistości (37,1%) jest tu najwyższy w całym powiecie konińskim. Zachodnia część gminy, gdzie znajduje się największy w województwie kompleks lasów, została zaliczona do obszaru krajobrazu chronionego. Warunki przyrodnicze gminy stanowią dobrą podstawę dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

Gospodarka gminy Grodziec ma charakter rolniczy. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 308 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe, budowlane oraz związane z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie Grodziec pracuje 327 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 63, tj. prawie 2-krotnie mniejszy niż w powiecie konińskim i prawie 4-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 256 osób, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 8,0%, tj. wyższym aniżeli w województwie wielkopolskim, ale niższym niż w powiecie konińskim.

Na 100 km2 w gminie Grodziec przypada 89,2 km sieci wodociągowej, z której korzysta ponad 82% mieszkańców.

Całkowite wydatki budżetu gminy Grodziec w 2009 r. zamknęły się kwotą 13549,1 tys. zł i w większości zostały przeznaczone na cele bieżące. Wydatki majątkowe inwestycyjne stanowiły 9,7% ogólnej kwoty. Inwestycje gminne wiążą się przede wszystkim z budową dróg.(GUS)


GUS
Gmina Grodziec   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej