wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / brzeski / Grodków
 • Pałac w czasach swej świetności
 • Pałac w czasach swej świetności
 • Pałac z lotu ptaka, widok z okresu miedzywojennego
 • Pałac z lotu ptaka , widok współczesny
 • Budynek kościelny
 • Zdjęcie satelitarne wsi
 • Mapa wsi
 • Kopice, widok na kośćiół
 • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Mauzoleum
 • Kopice, widok na kośćiół
 • Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Panorama Kopic
 • Ruiny pałacu
 • Ruiny pałacu
 • Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Kościół pw.Podwyższenia Krzyża Świętego


GMINA GRODKÓW
(powiat brzeski)

 


 

Gmina Grodków leży w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego. Na obszarze 286 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 19,7 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 23 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 28, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie (–1,86).

Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 11 i 10 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 58 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 211 czytelników bibliotek publicznych.

W okresie styczeń-grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 91,4% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 47,6%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 1,6 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 145,8 plasując gminę na 24 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 12,0%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 524 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,4% wydatków budżetu gminy ogółem (41 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 15,9% (20 lokata w województwie). (GUS)


GUS Gmina Grodków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Gmina Grodków leży w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego. Na obszarze 286 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 19,7 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 23 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 28, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie
(–1,86). Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 11 i 10 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 58 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 211 czytelników bibliotek publicznych. W okresie styczeń-grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 91,4% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 47,6%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 1,6 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 145,8 plasując gminę na 24 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 12,0%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 524 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 3,4% wydatków budżetu gminy ogółem (41 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
– 15,9% (20 lokata w województwie).

Wizytówki