wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / nowosądecki / Gródek nad Dunajcem


GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Gródek nad Dunajcem położona jest w paśmie Pogórza Rożnowskiego w północnej części powiatu nowosądeckiego. Obszar o powierzchni 88 km2 zamieszkały jest przez 9 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 102 osoby na km2 i jest to jedna z niższych wartości w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 6,7 promila – na przestrzeni ostatnich lat był on najwyższy. Ujemne saldo migracji ogółem notowane było od 2005 roku (z wyjątkiem roku 2008 kiedy kształtowało się na poziomie zerowym), w 2009 roku osiągnęło poziom minus 15.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 401 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział – blisko 24% ma sekcja budownictwo. Nie wiele mniej przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych – 23% ogółu podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 620, przy 426 osobach zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżały 464 osoby, a przyjeżdżało 216 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach jest najwyższa w powiecie i wynosi 19,6 m2 na jedną osobę – jest to 10 wartość w zestawieniu z 16 gminami w powiecie. Do użytkowania oddanych zostało 12 mieszkań. Pod względem infrastruktury komunalnej gmina nie wypada najlepiej. Do sieci wodociągowej dostęp posiada 44% mieszkańców (7 lokata). Z kanalizacji korzysta natomiast blisko 12% ogółu ludności (12 lokata w powiecie).

Powierzchnia gruntów ornych zajmuje 44% obszaru (dane z 2005 roku). Lesistość kształtuje się na poziomie 31%, zlokalizowanych jest tu także 21 pomników przyrody. Na terenie gminy funkcjonuje 7 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku wyniosła ponad 69 tys. (4 lokata). Do atrakcji turystycznych zaliczyć należy zlokalizowane na terenie gminy Jezioro Rożnowskie oraz liczne trasy i szlaki turystyczne zachęcające do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Gródek nad Dunajcem - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »