wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Gródek


GMINA GRÓDEK
(powiat białostocki)


Gródek jest jedną z 6 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Gmina położona jest w części wschodniej powiatu. Jej granica przebiega wzdłuż rzeki Świsłocz i stanowi wschodnią granicę Polski z Białorusią. Przez teren gminy prowadzi droga łącząca Białystok z Mińskiem przez przejście graniczne w Bobrownikach.

Gródek jest największą gminą w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 429 km2. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 5,7 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 4% ludności powiatu i niespełna 0,5% ludności województwa. Charakteryzuje się ona najniższym wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z najniższych w województwie (13 osób na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter leśno-rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem lasów (61%) oraz użytków rolnych (nieco ponad 32%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,7 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 7,5 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 321 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 23%), budownictwo (nieco ponad 17%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (nieco ponad 14,6%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna oraz mebli.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 70% osób korzysta z wodociągu, 43% – z kanalizacji.

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią prawie 63% powierzchni. Na jej terenie występują 24 pomniki przyrody. Zachodnia część gminy znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.(GUS)


GUS

Gmina Gródek- Statystyczny portret terytorium


Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki