wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / węgrowski / Grębków
 • Kościół
 • mogiła powstańca z 1863r.
 • mogiła powstańca z 1863r.
 • Tablica pamiątkowa
 • Stanisław Brogowicz
 • Eleonora Brogowicz
 • Pierwsza Komunia św. w Żarnówce lata 40-te..
 • Boże Ciało w Żarnówce 30-05-2013
 • Boże Ciało w Żarnówce 30-05-2013
 • Panorama cmentarza
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.
 • Zapis w Kronice Zarzadu Gminnego OSP
 • Zapis w Kronice Zarzadu Gminnego OSP
 • Remiza pełni także rolę kaplicy
 • Żuk i motopompa OSP Pobratymy
 • OSP Pobratymy
 • Nagrody zdobyte na zawodach sportowo-pożarniczych
 • Zawody strażackie w Kopciach - 2009r.
 • Sztandar OSP Stara Sucha - nadany w 2005r.
 • Zawody strażackie - Grębków 2011r.


GMINA GRĘBKÓW
(powiat węgrowski)


Gmina Grębków jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4,5 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (131 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 93 osoby) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 163 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 27,5%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 7,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 1146 seniorów wobec 901.

Użytki rolne zajmują 78,7% powierzchni gminy, grunty leśne - 17,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,6%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 5,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 10,3 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 1415 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 313, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (336). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 5 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 71,0% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 189 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 418 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 77,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (29,1%), budownictwem (18,5%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (11,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 8,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 44,2%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Grębków dojeżdżało z innych gmin 28 osób, a wyjeżdżało 249.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2223 zł i są niższe o 422 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 224 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje ostatnią lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stoczek - 2741 zł).(GUS)


GUS
Gmina Grębków - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki